Ποιό κομμάτι της Μπούκας βρίσκεται στις διατάξεις του νόμου για το χαρακτηρισμό των χερσαίων,υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου που ψηφίστηκε το 2008.

Ψάξαμε και βρήκαμε ποιο κομμάτι της  περιοχής της Μπούκας βρίσκεται στις διατάξεις του νόμου για το χαρακτηρισμό των χερσαίων,υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του  Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου που ψηφίστηκε το 2008
Η διάταξη μεταξύ άλλων αναφέρει:

Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία, διατήρηση, και διαχείριση της  φύσης και του  τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου  εθνικού  φυσικού πόρου σε χερσαία  και υδάτινα  τμήματα  της ευρύτερης περιοχής του  Αμβρακικού  κόλπου, που διακρίνονται για την με− γάλη  βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική  τους αξία, με το χαρακτηρισμό της ως Εθνικό Πάρκο.
Ειδικότερα επιδιώκεται η διατήρηση και  διαχείριση των  σπανίων οικοτόπων  και  των  ειδών  χλωρίδας και
πανίδας και κυρίως της ορνιθοπανίδας που συντίθεται από αρκετά σημαντικά  είδη.
Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχής  και ζωνών
1.  Χαρακτηρίζεται ως «Εθνικό Πάρκο υγροτόπων  Αμβρακικού»  η χερσαία και  θαλάσσια περιοχή  του  Αμβρακικού  κόλπου  που βρίσκεται στην  εκτός σχεδίου και εκτός  ορίων οικισμών προ του  1923 και κάτω  των 2000 κατοίκων περιοχή των Δήμων Πρέβεζας, Ζαλόγγου, Λούρου, Φιλιππιάδος (ν.Πρέβεζας), Αμβρακικού, Αράχθου, Αρταίων, Κομποτίου και κοινότητας  Κομμένου (ν.΄Αρτας), Αμφιλοχίας, Ανακτορίου,  Κεκροπίας  (ν.Αιτ/νίας).

1334  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

− Σημείο Β301. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολουθώντας  μια νοητή γραμμή που βαδίζει  σε νοτιοανατολική κατεύθυνση ώσπου συναντά κύριο αγροτικό  δρόμο όπου βρίσκεται και το σημείο  Β301.
− Σημείο Β302. Ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο σε νότια  κατεύθυνση  φθάνουμε  στο σημείο  Β302.
−  Σημείο  Β303. Φθάνουμε  στο  σημείο  αυτό  ακολουθώντας  νοητή  γραμμή  σε νοτιοανατολική κατεύθυνση ως την δεξιά  όχθη του μικρού ποταμού.
− Σημείο Β304. Φθάνουμε στο σημείο αυτό προχωρώ− ντας  ανάντη  του ρέματος του μικρού ποταμού και στο σημείο που ο ποταμός βρίσκεται ακριβώς σε επαφή με τον  ασβεστολιθικό λόφο  Τάπια, το  όριο περνάει  στην αριστερή όχθη του, όπου βρίσκεται το σημείο  Β304.
− Σημείο Β305. Ακολουθούμε  την απόληξη του Λόφου Τάπια στο σημείο επαφής του με την αλλουβιακή πεδιάδα ως το σημείο Β305 που βρίσκεται νότια της εκβολής του μικρού ποταμού της Μπούκας.


−  Το  δυτικό όριο  της  περιοχή  καθορίζεται από τη γραμμή της ακτογραμμής.
Ζώνη A− Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Ενότητα: ΖΩΝΗ Α – Λιμνοθάλασσα  Κατάφουρκο
− Σημείο Α150. Το σημείο αυτό βρίσκεται μόλις βόρεια του μικρού λιμανιού  πάνω στην ακτογραμμή στα νοτι− οδυτικά  της Λιμνοθάλασσα  Κατάφουρκο.
−  Σημείο  Α151. Φθάνουμε σε αυτό  το σημείο  ακολουθώντας νοητή γραμμή με κατεύθυνση ανατολική ώσπου να συναντήσουμε  την τεχνητή διώρυγα που εκτείνεται από τον  ποταμό  Κατσούλι.  Το σημείο  βρίσκεται εκεί που η διώρυγα  κάμπτεται βόρεια  προς τους  βάλτους της Λιμνοθάλασσας Κατάφουρκο.
− Σημείο  Α152. Φθάνουμε σε αυτό το σημείο  ακολουθώντας  την  δυτική  όχθη  της  διώρυγας του  ποταμού Κατσούλι.  Το σημείο  Α152 βρίσκεται 420 μ. από το ση− μείο Α151.
− Σημείο Α153. Το όριο περνά την τάφρο  του ποταμού Κατσούλι και  στρέφεται βόρεια  ακολουθώντας κρά− σπεδα μικρών χωραφιών. Το σημείο  Α153 βρίσκεται σε χαρακτηριστική γωνία 80 μ. ανατολικά της Τάφρου του ποταμού Κατσούλι.
− Σημείο Α154. Φθάνουμε στο σημείο αυτό ακολουθώντας  κράσπεδα  χωραφιών.
−  Σημείο  Α155. Ακολουθώντας αρχικά  κράσπεδα  χωραφιών και μετά  παλαιό  χωματόδρομο φθάνουμε  στο σημείο  Α155 που βρίσκεται σε διασταύρωση.
− Σημείο Α156. Το όριο ακολουθεί το δυτικό κράσπεδο της  Εθνικής  Οδού Αμφιλοχίας –  Άρτας  ως το  σημείο Α156.
− Σημείο Α157. Το όριο ακολουθεί το δυτικό κράσπεδο της  Εθνικής  Οδού Αμφιλοχίας –  Άρτας  ως το  σημείο Α157 που βρίσκεται  σε χαρακτηριστική στροφή της Εθνι− κής Οδού στο βορειότερο άκρο της παράκτιας πεδιάδας βόρεια  από το Κατάφουρκο.
− Σημείο  Α158. Το όριο ακολουθεί τη γραμμή επαφής του  μικρού  λόφου  με  την  αλουβιακή πεδιάδα  ως το σημείο Α158 που βρίσκεται στο νότιο άκρο της βραχώδους έξαρσης.
− Σημείο  Α159. Το όριο ακολουθεί τη γραμμή επαφής του  μικρού λόφου  με την παραλιακή  Ζώνη στο  βορειοδυτικό  σημείο  της λιμνοθάλασσας ως το σημείο  Α158 που βρίσκεται πάνω στην ακτογραμμή στο βορειότερο άκρο της παραλίας  και σε σημείο  που η ακτή συναντά τη βραχώδη ορθοπλαγιά.
−  Το δυτικό  όριο της  Ζώνης Α οριοθετείται από την ακτογραμμή της  παραλίας και  λουρονησίδας της  Λιμνοθάλασσας Κατάφουρκο μεταξύ  των  σημείων  Α159 και Α50.
Ζώνη Β− Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων
Ενότητα: ΖΩΝΗ Β – Λιμνοθάλασσα  Κατάφουρκο

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στις ζώνες Α και Β (Η Μπούκα ανήκει στη ζώνη Β)

Β. Στις λιμνοθάλασσες που εμπίπτουν εντός των περιοχών προστασίας της φύσης (ΖώνηΑ) επιτρέπονται:
1. α. Η κατασκευή, βελτίωση  και συντήρηση κτισμάτων που εξυπηρετούν την  παραγωγική  δραστηριότητα, με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
β. Οι μόνιμες  ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις  από οποιοδήποτε υλικό εφόσον  αυτές  προσαρμόζονται αι− σθητικά  στο τοπίο  της  περιοχής. Επίσης επιτρέπονται όλα τα έργα  διατήρησης και συντήρησης  του φυσικού περιβάλλοντος των λιμνοθαλασσών ήτοι  εκβαθύνσεις, διαπλατύνσεις στομίων,  δίαυλοι κυκλοφορίας νερού, εκσκαφές, δημιουργία τάφρων, υποδομές αλίευσης, υπο− δομές διαμονής και υγιεινής  προσωπικού, η δημιουργία ειδικών  χώρων υποδοχής  γόνου  για  εμπλουτισμό,  κα− θώς και κάθε έργο εξασφάλισης της καλής λειτουργίας της λιμνοθάλασσας με την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
γ. Ο εμπλουτισμός των  λιμνοθαλασσών με γόνο  ει− δών που ενδημούν σε αυτές  με στόχο  την τόνωση των φυσικών πληθυσμών, μετά  από έγκριση  των αρμόδιων υπηρεσιών και με την  σύμφωνη γνώμη του  Φορέα  Διαχείρισης .  Ο γόνος  για  τον  εμπλουτισμό μπορεί  να προέρχεται είτε από αλίευση  στον  Αμβρακικό  κόλπο είτε από ιχθυογεννητικούς σταθμούς εφόσον  χρησιμοποιούνται  γεννήτορες, οι οποίοι έχουν αλιευθεί στις λιμνοθάλασσες.
2. Στις  παραπάνω περιοχές  δεν επιτρέπεται:
α) η χρήση μηχανοκίνητων σκαφών που δεν διαθέτουν ειδική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία χορηγεί− ται κατά τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούν  οχλήσεις στο περιβάλλον,
β) η δημιουργία ειδικών χώρων εκτροφής με εκβαθύν−
σεις ή περιφράξεις, και
γ) η προσθήκη στις λιμνοθάλασσες ιχθυοτροφών και ιχθυοφαρμάκων, οποιασδήποτε  σύνθεσης και προέλευ− σης.
II. Ζώνη Β – Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων.
Στη ζώνη Β επιτρέπονται επιπλέον των ανωτέρω  και τα εξής:
1.  Η ημι−εντατική υδατοκαλλιέργεια  σε  χωμάτινες δεξαμενές με τη  σύμφωνη γνώμη του  Φορέα  Διαχεί− ρισης.
2. Τα έργα βελτίωσης των υφιστάμενων δικτύων υπο−
δομών με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
3. Η συντήρηση και βελτίωση  υφιστάμενων  κτισμάτων και  εγκαταστάσεων, που εξυπηρετούν την  γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική δραστηριότητα, μετά  από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
4. Η θήρα χωρίς τη χρήση πλωτών μέσων. Ειδικότερες ρυθμίσεις  για την άσκηση της δραστηριότητας της θή− ρας μπορούν να προσδιορίζονται με απόφαση ετήσιας ισχύος, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια δασική υπη− ρεσία, μετά  από πρόταση του Φορέα Διαχείρισης.
5. Η εγκατάσταση και συντήρηση  ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων αναψυχής και της υποδομής για την εξυπηρέτηση τους, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
6. Ειδικότερα  για την περιοχή Παλαιοί Ριζώνες Νεοχωρίου Άρτας  επιτρέπεται η κατασκευή υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων και υποδομών για την γεωρ− γική (καλλιέργειες), κτηνοτροφική και ιχθυοκαλλιεργη− τική  δραστηριότητα της  περιοχής, μετά  από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Το μέγεθος  και το είδος
των εγκαταστάσεων καθορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες  και σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία.
III. Ζώνη Α1  − Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης  Υδάτων. Στη  Ζώνη Α1 επιπλέον  των επιτρεπομένων χρήσεων
της Ζώνης Α επιτρέπονται και τα εξής:
1. Η εκτέλεση έργων βελτίωσης,  αποκατάστασης, συντήρησης  και εκσυγχρονισμού και επέκτασης λειτουρ− γικών υποδομών και δικτύων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
2. Η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση  εντός  της έκτασης του γηπέδου, που αναφέρεται στην άδεια  ίδρυσης  της  μονάδας  κατά  την ημερομηνία  δημοσίευσης  της παρούσας  των υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Ειδικότερα επιτρέπεται:
α) Η κατασκευή, συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός  των λειτουργικών εγκαταστάσεων της  μονάδας, μετά  από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
β) Η κατασκευή, συντήρηση και  ο εκσυγχρονισμός των λειτουργικών εγκαταστάσεων για την εκτροφή και άλλων ειδών, επιπλέον των αναφερόμενων στην άδεια ίδρυσης  της  μονάδας,  μετά  από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
γ) Η κατασκευή, συντήρηση και  ο εκσυγχρονισμός εγκατάστασης  συσκευαστήριου και  καπνιστήριου για την επεξεργασία των προϊόντων της μονάδας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
IV. Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου.
1.  Εντός  της  ζώνης  Περιβαλλοντικού Ελέγχου επιτρέπονται όλα τα έργα  και δραστηριότητες, πλην των αναφερομένων στις  επόμενες  παραγράφους 2 και  3, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες  απαγορευτικές διατάξεις, μετά  από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
2. Δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων με αποθηκευτική ικανότητα άνω των 300 μ3 καθώς και οι υποστηρικτικές υποδομές τους  εντός  των περιοχών της  Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου,  που εμπίπτουν  στην  λεκάνη  απορροής  του Αμβρακικού κόλπου, καθώς και η διακίνηση ποσοτήτων υγρών καυσίμων άνω των 300 m3 με θαλάσσια  πλωτά μέσα στον  Αμβρακικό  κόλπο. Οι υφιστάμενες εγκατα− στάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων με αποθηκευτική ικανότητα άνω των 300 μ3 καθώς και οι υφιστάμενες υποδομές εξυπηρέτησης της διακίνησής  τους, που λει− τουργούν  εντός  των περιοχών της  Ζώνης Περιβαλλοντικού  Ελέγχου,  υποχρεούνται να μετακινηθούν εντός πέντε  (5) ετών από την έναρξη  ισχύος  της  παρούσας. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις των  αεροδρομίων και οι υποδομές  Εθνικής ΄Αμυνας. Για τα  πρατήρια  υγρών καυσίμων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την εκά− στοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Απαγορεύεται ο διάπλους πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνες  ουσίες  και απόβλητα  εντός  του  Αμβρακι− κού κόλπου. Η ισχύς  της  διάταξης αυτής  αρχίζει έξι (6) μήνες  από τη  δημοσίευση της  παρούσας  απόφα− σης. Ειδικά για τη μεταφορά πετρελαιοειδών η έναρξη ισχύος  της  παρούσας  ορίζεται σε  πέντε  (5) έτη  από τη δημοσίευσή  της. Κατά το μεταβατικό διάστημα  των πέντε  (5) ετών  ο διάπλους  των  πλοίων θα γίνεται σε οριοθετημένες διαδρομές που καθορίζονται από την αρμόδια  Λιμενική  Αρχή, μετά  από γνώμη του  οικείου φορέα διαχείρισης, σε  έξι  (6) μήνες  από την  έναρξη ισχύος της παρούσας.

Δυτική Ελλάδα

Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η Περιφέρεια είναι ο πρώτος στρατιώτης της τοπικής κοινωνίας στη μάχη κατά της πανδημίας»

2021-03-19 22:18
«Η μάχη με την πανδημία, για εμάς δεν ήταν - και δεν είναι - απλά μια περιπέτεια, μια δύσκολη καμπή που έπρεπε να συμβάλλουμε ώστε να ξεπεραστεί. Ήταν μια μάχη για το φίλο, το συγγενή, το γείτονα, το συμπολίτη. Μια μάχη στην οποία είχαμε χρέος να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή» ανέφερε ο...

Υπηρεσία υποστήριξης ηλικιωμένων ή και μοναχικών ατόμων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2021-03-19 14:27
«Η δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας και υποστήριξης των ηλικιωμένων που διαβιούν αυτόνομα, αποτελεί μία διαρκή προσπάθεια που έχει όμως ιδιαίτερη αξία στις δύσκολες ημέρες που όλοι βιώνουμε με την πανδημία» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, με αφορμή την απόφαση...

Διαδικτυακή Έκθεση «Από αγάπη για την Ελλάδα»

2021-03-17 17:35
Mε αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BNF) και τη δημοσιογραφική της ιστοσελίδα RetroNews, μία διαδικτυακή έκθεση αφιερωμένη στους Γάλλους φιλέλληνες και στο...

Επιστολή Α. Φίλια στον Υπουργό Εργασίας και το Διοικητή του ΟΑΕΔ για παράταση των συμβάσεων Κοινωφελούς Εργασίας

2021-03-17 17:33
Με επιστολή που απευθύνεται στον Υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, και κοινοποιείται στο Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανδρέας Φίλιας, ζητά την παράταση των συμβάσεων 248 εργαζομένων που απασχολούνται μέσω του...

Σύσκεψη στελεχών με τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη για την αδειοδότηση βιομηχανιών

2021-03-17 17:25
Σύσκεψη με κεντρικό θέμα την κωδικοποίηση των εγγράφων που απαιτούνται για την αδειοδότηση βιομηχανιών σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία πραγματοποιήθηκε μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων και του Αντιπεριφερειάρχη επιχειρηματικότητας έρευνας και καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη. Σκοπός είναι η μείωση...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>