Σύνταξη-κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας των παραλιακών χώρων του Δήμου Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α  Ν Τ  Ι  Γ  Ρ  Α  Φ  Ο

Από το πρακτικό 8/15-4-2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αµφιλοχίας.
Στην Αµφιλοχία σήµερα την 15ην  Απριλίου 2014 ηµέρα Μ.Τρίτη και ώρα 3.00 µ.µ και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Αµφιλοχίας σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση ύστερα από την αριθµ: 7164/10-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου της που επιδόθηκε σε καθένα µέλος της .

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1. Απόστολος Κοιµήσης ,    Πρόεδρος
3. Αθανάσιος Μπαλάσκας,    Μέλος
3. Κωνσταντίνος Κοπίδης ,    Μέλος
4. Αθανάσιος Κακαρούνας , αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας που κλήθηκε στην θέση του τακτικού µέλους του κ. Γεωργίου Σταµούλη ο οποίος δήλωσε ότι θα απουσιάζει ( άρθρο 75 παργ.2 του Ν.3852/2010).

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Ιωάννης Πρεβεζιάννος , Αντιπρόεδρος

2. Κων/νος Ριζογιάννης , Μέλος

3. Γεώργιος Νικολέτος , Μέλος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Γεώργιος Αλπός και η υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιαµάντω Ψωφάκη για την τήρηση των πρακτικών.ΘΕΜΑ 11ο  :  « Σύνταξη-κατάρτιση όρων για την εκµίσθωση των χώρων
µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας των παραλιακών χώρων του ∆ήµου Αµφιλοχίας ».
Ο κ. Πρόεδρος έφερε για συζήτηση το ανωτέρω θέµα και ανέφερε ότι :

Με την αριθµ. 42/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η εκµίσθωση παραλιακών χώρων του ∆ήµου Αµφιλοχίας στις εξής θέσεις:

: 1)παραλιακός χώρος της νέας δηµοτικής πλαζ , 2) παραλιακοί χώροι στην Τ.Κ.
Λουτρού (4 τεµάχια) , 3) παραλιακοί χώροι στην Τ.Κ. Ανοιξιατίκου (4 τεµάχια)

µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας των παραλιακών χώρων του ∆ήµου Αµφιλοχίας µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία σε τρίτους έναντι ανταλλάγµατος έπειτα από διαγωνισµό .

Σύµφωνα µε το άρθρο 192 παργ. 1 του ∆.Κ.Κ. η εκµίσθωση των ακινήτων γίνεται µε δηµοπρασία , αρµόδιο όργανο για την διενέργεια της δηµοπρασίας και για τον καθορισµό των όρων της είναι η Οικονοµική Επιτροπή ( άρθρο 72 του Ν.3852/2010) Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους της πλειοδοτικής δηµοπρασίας .

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩΨΞ-ΔΔΩ
1) το Π.∆. 270/81 ( ΦΕΚ  Α΄77/30-8-81)

2) το ∆.Κ.Κ. ( Ν.3463/2010)

3) την αριθµ. 42/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση παραλιακών χώρων

4) την υπ΄αριθµ. 1052758/1451/Β0010/10-4-2012 ΚΥΑ

5) την υπ’ αριθµ. ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.2.2014 (ΦΕΚ 328/13.2.2014 τεύχος
Β΄) ΚΥΑ

6) το Ν.2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13,15 & 31

7) το Ν.3852/2010Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ  Ω Ν Α


Καταρτίζει τους όρους της δηµοπρασίας και διακήρυξης εκµίσθωσης των χώρων ήτοι
: 1)παραλιακός χώρος της νέας δηµοτικής πλαζ , 2) παραλιακοί χώροι στην Τ.Κ.
Λουτρού (4 τεµάχια) , 3) παραλιακοί χώροι στην Τ.Κ. Ανοιξιατίκου (4 τεµάχια)

µεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας των παραλιακών χώρων του ∆ήµου Αµφιλοχίας µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία ως εξής :


Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
Οι  προς  παραχώρηση  για  την  απλή  χρήση  χώροι  βρίσκονται  εντός  των
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αµφιλοχίας και συγκεκριµένα:
1.  Παραλιακός   χώρος   στην   Νέα   ∆ηµοτική   πλαζ   Αµφιλοχίας   (∆υτική πλαζ),εκτάσεως 2349,64 m2
2.  Παραλιακός  χώρος  στην  Τ.Κ.  Λουτρού,  θέση  Αράπης  Νο  1  (βόρειο τεµάχιο),εκτάσεως 1599,64 m2
3.  Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο
1 τεµάχιου),εκτάσεως 765,82 m2
4.  Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο
2 τεµάχιου),εκτάσεως 1117,48 m2
5.  Παραλιακός   χώρος   στην   Τ.Κ.   Λουτρού,   θέση   Αράπης   Νο   4   (νότιο τεµάχιο),εκτάσεως 1896,99 m2
6.  Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο τεµάχιο),εκτάσεως 658,36 m2
7.  Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο τεµάχιο),εκτάσεως 684,72 m2
8.  Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 1 (βόρειο τεµάχιο),εκτάσεως
1093,79 m2
9.  Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 2 (νότιο τεµάχιο),εκτάσεως
1236,70 m2Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩΨΞ-ΔΔΩ
Η εκµίσθωση αρχίζει από της εγκρίσεως των πρακτικών της δηµοπρασίας και υπογραφής του οικείου συµφωνητικού και λήγει την 31/12/2014 και αφορά στην άσκηση  δραστηριοτήτων που  εξυπηρετούν τους  λουόµενους ή  την  αναψυχή  του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, οµπρελών, τραπεζιών και καθισµάτων, λειτουργία τροχήλατου, αυτοκινούµενου ή µη, αναψυκτηρίου κλπ). Η δίοδος θα είναι ελεύθερη  για τους λουόµενους , καθώς και η προσβασιµότητα στη θάλασσα και καθ’ όλο το µήκος της ακτής.
Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωµα απλής  χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούµενων ή µη – εφοδιασµένων µε κατάλληλη άδεια λειτουργίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Α)  Καθορίζει  ελάχιστο  κατώτατο  όριο  τιµής  εκκίνησης  ανά  τεµάχιο  ως κάτωθι:
1.  Παραλιακός χώρος στην Νέα ∆ηµοτική πλαζ Αµφιλοχίας (∆υτική πλαζ), ποσό
600,00€
2.  Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) , ποσό
350,00€
3.  Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 2 (νότιο τεµάχιο) , ποσό
350,00€
4.  Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) ,
ποσό 350,00€
5.  Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο
1 τεµάχιου) , ποσό 350,00€
6.  Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο
2 τεµάχιου) , ποσό 350,00€
7.  Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 4 (νότιο τεµάχιο) ,
ποσό 350,00€
8.  Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) , ποσό 350,00€
9.  Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο τεµάχιο) , ποσό 350,00€
10. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου   Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) , ποσό
350,00€
11. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου   Νο 2 (νότιο τεµάχιο) , ποσό
350,00€

Β)  Η   δηµοπρασία  θα  διεξαχθεί την

………………………..,ηµέρα…………………και ώρα ……….. στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Αµφιλοχίας. Σε περίπτωση µη ανάδειξης πλειοδότη η δηµοπρασία θα επαναληφθεί   την   ……………………   ηµέρα   ………………………   και   ώρα
……………… π.µ.


Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
∆εκτοί     στην  δηµοπρασία    γίνονται  επαγγελµατίες  δηµότες  του  ∆ήµου
Αµφιλοχίας, ελλείψει αυτών µη επαγγελµατίες δηµότες του ∆ήµου Αµφιλοχίας, και ελλείψει  αυτών  οποιοσδήποτε  άλλος  ή  και  Νοµικά  Πρόσωπα  που  οι  νόµιµοι
εκπρόσωποι τους είναι δηµότες Αµφιλοχίας ή µη δηµότες και διαθέτουν σχετική επαγγελµατική εµπειρία ή όχι, οµοίως ως προηγούµενα αποδεικνυόµενη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
Για να γίνει οποιοσδήποτε δεκτός στην δηµοπρασία , πρέπει να καταθέσει
στην επιτροπή του διαγωνισµού κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας :
1. Γραµµάτιο του Τ.Π.∆. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ποσού ίσου µε το 1/10 της τιµής εκκίνησης  η οποία θα επιστραφεί εντός 10 ηµερών µετά την  λήξη  της  δηµοπρασίας και  την  ανακήρυξη  του  πλειοδότη σε  κάθε  ένα  που συµµετέχει και δεν αναδειχθεί ως ο τελικός πλειοδότης.
Ο πλειοδότης µε την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ισχύος εως 31/12/2014 , ισόποση µε το 1/10 του τελικού ποσού του µισθώµατος.
2. Στην εγγυητική επιστολή της Τράπεζα θα δηλώνεται ότι η Τράπεζα δέχεται ανεπιφύλακτα να καταθέσει ισόποση εγγύηση υπέρ του δήµου Αµφιλοχίας, τόσο σε περίπτωση  έκπτωσης  του  από    την  εκµίσθωση για  οποιοδήποτε  λόγο  εφόσον  η έκπτωση ανακοινωθεί στην εκδώσασα την εγγυητική   επιστολή Τράπεζα όσο και στην περίπτωση µη τήρησης των όρων σύµβασης.
3. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και ότι δεν έχει οφειλή προς τον ∆ήµο Αµφιλοχίας ή προς τη ∆ΕΥΑΑ Αµφιλοχίας.
4. Για τους δηµότες  αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν  ότι είναι δηµότες του ∆ήµου Αµφιλοχίας.
5. Για τους επαγγελµατίες αποδεικτικά στοιχεία για την επαγγελµατική τους εµπειρία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
Η δηµοπρασία θα είναι προφορική και φανερή θα µπορεί δε να συνεχίζεται
µε απόφαση  της  επιτροπής  διαγωνισµού και  πέραν  της  ώρας  που  ορίζεται  στην διακήρυξη , εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές.
Μετά την λήξη διεξαγωγής απαγορεύεται απόλυτα η υποβολή αντιπροσφορών επειδή αυτές δεν θα λαµβάνονται υπόψη από την επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας του ∆ήµου [Επιτροπή δηµοπρασιών].
Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετέχουν στην δηµοπρασία αυξάνουν την τιµή εκκίνησης που καθορίστηκε µε το άρθρο 3 της παρούσης τουλάχιστον  σε πενήντα ευρώ.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δηµοπρασίας πριν από την έναρξη  του συναγωνισµού, προσκοµίζοντας σχετική εξουσιοδότηση.
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη. Η   δέσµευση   αυτή
µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο πλειοδότη  σε όσους ακολουθούν κατά σειρά, πλειοδότες και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
Ο  αναδειχθείς  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  να  διατηρεί  τον  χώρο
καθαρό  και  να  τηρεί  απαρέγκλιτα  τον  Υγειονοµικό Κανονισµό που  ισχύει  από
∆ηµοτικές ή και λοιπές κρατικές διατάξεις και νόµους.
Οποιαδήποτε αµέλεια στις ανωτέρω υποχρεώσεις, που όλες θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, διαπιστωµένη υπό των αρµοδίων οργάνων, θα αποτελεί λόγω έκπτωσης κατ’ ακύρωσης της σύµβασης εκµίσθωσης του χώρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωµα για  αποζηµίωση από τυχόν µη κατακύρωση της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή την κατά νόµο ελέγχουσα την νοµιµότητα των πράξεων του ∆ήµου , Αρχή .
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης   της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος  της δηµοπρασίας που θα γίνει µε αποδεικτικό, επίδοσης και παραλαβής , να προσέλθει στο ∆ηµαρχείο Αµφιλοχίας για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα επανάληψης της δηµοπρασίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
Το µίσθωµα υποχρεούται να καταβάλλει ο µισθωτής στο ∆ηµοτικό Ταµείο
Αµφιλοχίας ως εξής:
1.  Με την υπογραφή του συµφωνητικού θα καταβάλλει µε υπηρεσιακό σηµείωµα ή βεβαιωτική κατάσταση το επιτευχθέν µίσθωµα   που αναλογεί στο 100% του συνολικού ποσού (20% υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 80% υπέρ του ∆ήµου).
2. Μετά την άπρακτη παρέλευση οιασδήποτε εκ των άνω προθεσµιών  η εγγυητική επιστολή καταπίπτει ολόκληρη υπέρ του ∆ήµου Αµφιλοχίας αυτοµάτως και χωρίς καµία ενηµέρωση.
3.   Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί την κατοχή του µισθίου τις υπέρ αυτού δουλείες , τα όρια αυτού και γενικά το µίσθιο σε άριστη κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση,   αλλιώς ευθύνεται σε αποζηµίωση απέναντι στον ∆ήµο.
4. Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση του
µισθίου της οποίας εννοείται ότι έχει λάβει γνώση ο µισθωτής ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας πάνω στο µίσθιο ούτε συνεπώς υποχρεούται στην επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ,ούτε στην λύση της σύµβασης.
5.  Ο µισθωτής υποχρεούται µόλις λήξει η µίσθωση να παραδώσει το  µίσθιο στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε αλλιώς θα παρακρατείται η εγγυητική επιστολή
µέχρι αποκαταστάσεως του µισθίου.
6. Ο µισθωτής δεν θα µπορεί να εγκατασταθεί πριν την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού µίσθωσης .

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69 του από 24-9/20.10.1958 « Περί
κωδικοποιήσεως  σε  Ενιαίο  Κείµενο Νόµου των  ισχυουσών  διατάξεων  περί  των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.∆. 318/69 καµία  ελάττωση  του  µισθώµατος ή  αποζηµίωση  του  µισθωτού  επιτρέπεται  για οποιαδήποτε λόγο.

Α Ρ Θ Ρ Ο  11ο
Ο µισθωτής υποχρεούται στην πληρωµή παντός εξόδου δηµοπρασίας, ήτοι
τελών χαρτοσήµων- συµφωνητικού- αντιγραφικών εξόδων-κηρυκείων κ.λ.π.

Α Ρ Θ Ρ Ο  12ο
Ο µισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 7 καθώς και στους όρους
και   τις   προϋποθέσεις   της   ΚΥΑ   ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.2.2014   (ΦΕΚ
328/13.02.2014   τεύχος   Β΄):   Απευθείας   παραχώρηση,   µε   αντάλλαγµα,   του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩΨΞ-ΔΔΩ
λιµνών  και  πλεύσιµων  ποταµών,  στους  Οργανισµούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) Α' Βαθµού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο
Ο  ∆ήµος  υποχρεούται  να  ενεργεί  έλεγχο  στις  πράξεις  του  µισθωτή  και
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και το νόµο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο
Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναµίσθωση καθώς και η υπεκµίσθωση του

µισθίου από τον µισθωτή.Πληροφόρηση  ενδιαφεροµένων

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 έως 13:00
∆ιεύθυνση: Γ. Στράτου , Τηλέφωνο: 2642360418 FAX:2642360408

Αντίγραφο     της     διακήρυξης     χορηγείται     ή     αποστέλλεται     στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση
µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  91/15-4-2014.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του µε αριθµ. 8/15-4-2014 πρακτικού

της Οικονοµικής Επιτροπής  ∆ήµου Αµφιλοχίας

Ο ∆ήµαρχος Αµφιλοχίας α/α ο Αντιδήµαρχος


Σιατής Γεώργιος
 

Δυτική Ελλάδα

Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η Περιφέρεια είναι ο πρώτος στρατιώτης της τοπικής κοινωνίας στη μάχη κατά της πανδημίας»

2021-03-19 22:18
«Η μάχη με την πανδημία, για εμάς δεν ήταν - και δεν είναι - απλά μια περιπέτεια, μια δύσκολη καμπή που έπρεπε να συμβάλλουμε ώστε να ξεπεραστεί. Ήταν μια μάχη για το φίλο, το συγγενή, το γείτονα, το συμπολίτη. Μια μάχη στην οποία είχαμε χρέος να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή» ανέφερε ο...

Υπηρεσία υποστήριξης ηλικιωμένων ή και μοναχικών ατόμων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2021-03-19 14:27
«Η δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας και υποστήριξης των ηλικιωμένων που διαβιούν αυτόνομα, αποτελεί μία διαρκή προσπάθεια που έχει όμως ιδιαίτερη αξία στις δύσκολες ημέρες που όλοι βιώνουμε με την πανδημία» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, με αφορμή την απόφαση...

Διαδικτυακή Έκθεση «Από αγάπη για την Ελλάδα»

2021-03-17 17:35
Mε αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BNF) και τη δημοσιογραφική της ιστοσελίδα RetroNews, μία διαδικτυακή έκθεση αφιερωμένη στους Γάλλους φιλέλληνες και στο...

Επιστολή Α. Φίλια στον Υπουργό Εργασίας και το Διοικητή του ΟΑΕΔ για παράταση των συμβάσεων Κοινωφελούς Εργασίας

2021-03-17 17:33
Με επιστολή που απευθύνεται στον Υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, και κοινοποιείται στο Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανδρέας Φίλιας, ζητά την παράταση των συμβάσεων 248 εργαζομένων που απασχολούνται μέσω του...

Σύσκεψη στελεχών με τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη για την αδειοδότηση βιομηχανιών

2021-03-17 17:25
Σύσκεψη με κεντρικό θέμα την κωδικοποίηση των εγγράφων που απαιτούνται για την αδειοδότηση βιομηχανιών σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία πραγματοποιήθηκε μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων και του Αντιπεριφερειάρχη επιχειρηματικότητας έρευνας και καινοτομίας Φωκίωνα Ζαΐμη. Σκοπός είναι η μείωση...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>