ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2019

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2019

Ο Δήμος Αμφιλοχίας  στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης που θα πραγματοποιηθεί  στη δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας από 3/10/2019 έως και 09/10/2019 στο χώρο του Λιμανιού , καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  για χορήγηση άδειας συμμετοχής αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και η διαδικασία επιλογής ρυθμίζονται από το άρθρο 38 του Ν.4497/17(ΦΕΚ 271 Α΄/13-11-2017) όπως αυτό ισχύει.

 

Δικαιούχοι συμμετοχής

 

 • πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων

 

 • πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων

 

 • κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων

 

 • κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν 4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α)

 

 • κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν 4497/17 για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης

 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

          

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
 • Άδεια υπαίθριου εμπορίου
 • Άδεια λαϊκής αγοράς
 • Βεβαίωση δραστηριοποίησης (παρ.3, άρθρο 38,Ν.4497/2017)
 • Διοικητική άδεια του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας παραμονής (ανεξάρτητη οικον. Δραστηριότητα)
 • Βεβαίωση έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS
 • Φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας για την πώληση τροφίμων (λουκουμάδες, ξηρούς καρπούς κλπ)
 • Δημοτική Ενημερότητα
 • Διπλότυπο καταβολής τέλους συμμετοχής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ και Δικαιολογητικά για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας  υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) .

 

Ο ενδιαφερόμενος για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ( Λούνα Παρκ )  και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Ο ιδιοκτήτης  των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ( Λούνα Παρκ )  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις  του Λούνα Παρκ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ΄ όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι, σε περίπτωση ατυχήματος, αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας  διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα – Παρκ.

Δικ/κα για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

1) Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση

2) πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.

3) Βεβαίωση –Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου-εγκαταστάτη ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές και εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση τους από το κοινό.

4) Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,

5) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής, περί της ασφάλειας των  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

6) βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για την στατικότητα των εγκαταστάσεων του Λούνα Παρκ.

7) βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναέριου χώρου ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για μη πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων.

8) βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση ή ανύψωση.

9) πρωτόκολλο της αίτησης προς την Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

10) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για  – μη χρήση μηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των 10 ή 15 ίππων, – μέτρα ασφαλείας

11) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας παραμονής (ανεξάρτητη οικον. Δραστηριότητα)

12) Δημοτική Ενημερότητα

13) Διπλότυπο καταβολής τέλους συμμετοχής.

 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν  από  Πέμπτη  19-09-2019 έως και την Τετάρτη   25-09-2019 στο Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου συνοδευόμενες από πλήρη δικαιολογητικά.

 

Η μη κατάθεση των δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης.

 

Έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα, Γ. Στράτου 5 (Γραφείο καταστημάτων & λαϊκών αγορών) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφιλοχίας

 

Πληροφορίες: Γραφείο καταστημάτων & λαϊκών αγορών 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                   ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Συμπληρώστε την απαραίτητη  αίτηση εδώ ΑΙΤΗΣΗ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αμφιλοχία
19/09/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Διεύθυνση : Γ. Στράτου 5  
Ταχ/κός Κώδικας : 30500  
Τηλέφωνο : 2642360406  
Φαξ : 2642360408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δυτική Ελλάδα

Χρηματοδότηση 4 εκατ ευρώ για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2020-08-14 22:37
Με 4 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» χρηματοδοτούνται δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η σχετική απόφαση ένταξης που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης ΝεκτάριοςΦαρμάκης εντάσσεται στο πλαίσιο του αναθεωρημένου και εγκεκριμένου...

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Δεκαπενταυγούστου 2020

2020-08-14 10:40
Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Πρός  τόν ἱερόν κλῆρον, τίς μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς  καθ’  ἡμᾶς  θεοσώστου Ἱερᾶς  Μητροπόλεως Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, Μιὰ «ὄασι» εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς...

Συνεχίζονται οι εργασίες βελτίωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

2020-08-12 11:50
Ξεκινούν άμεσα εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα στην 4η, την 38η και την 50η επαρχιακές οδούς, καθώς σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του...

Θάνατος λουόμενου στην Ηγουμενίτσα

2020-08-12 11:16
 Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, απογευματινές ώρες χθες, από την θαλάσσια περιοχή Δρεπάνου Ηγουμενίτσας, 76χρονος ημεδαπός.    Ο ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.  Προανάκριση...

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την αποφυγή διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID-19 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

2020-08-11 07:13
Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τον περιορισμό της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκαν, 234 έλεγχοι σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στους Δήμους Αγρινίου, Ναυπάκτου και Μεσολογγίου. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από υπαλλήλους...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>