ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2019

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2019

Ο Δήμος Αμφιλοχίας  στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης που θα πραγματοποιηθεί  στη δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας από 3/10/2019 έως και 09/10/2019 στο χώρο του Λιμανιού , καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  για χορήγηση άδειας συμμετοχής αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και η διαδικασία επιλογής ρυθμίζονται από το άρθρο 38 του Ν.4497/17(ΦΕΚ 271 Α΄/13-11-2017) όπως αυτό ισχύει.

 

Δικαιούχοι συμμετοχής

 

 • πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων

 

 • πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων

 

 • κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων

 

 • κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν 4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α)

 

 • κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν 4497/17 για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης

 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

          

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
 • Άδεια υπαίθριου εμπορίου
 • Άδεια λαϊκής αγοράς
 • Βεβαίωση δραστηριοποίησης (παρ.3, άρθρο 38,Ν.4497/2017)
 • Διοικητική άδεια του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας παραμονής (ανεξάρτητη οικον. Δραστηριότητα)
 • Βεβαίωση έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS
 • Φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας για την πώληση τροφίμων (λουκουμάδες, ξηρούς καρπούς κλπ)
 • Δημοτική Ενημερότητα
 • Διπλότυπο καταβολής τέλους συμμετοχής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ και Δικαιολογητικά για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας  υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) .

 

Ο ενδιαφερόμενος για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ( Λούνα Παρκ )  και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Ο ιδιοκτήτης  των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ( Λούνα Παρκ )  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις  του Λούνα Παρκ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ΄ όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι, σε περίπτωση ατυχήματος, αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας  διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα – Παρκ.

Δικ/κα για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

1) Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση

2) πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.

3) Βεβαίωση –Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου-εγκαταστάτη ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές και εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση τους από το κοινό.

4) Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,

5) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής, περί της ασφάλειας των  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

6) βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για την στατικότητα των εγκαταστάσεων του Λούνα Παρκ.

7) βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναέριου χώρου ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για μη πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων.

8) βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση ή ανύψωση.

9) πρωτόκολλο της αίτησης προς την Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

10) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για  – μη χρήση μηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των 10 ή 15 ίππων, – μέτρα ασφαλείας

11) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας παραμονής (ανεξάρτητη οικον. Δραστηριότητα)

12) Δημοτική Ενημερότητα

13) Διπλότυπο καταβολής τέλους συμμετοχής.

 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν  από  Πέμπτη  19-09-2019 έως και την Τετάρτη   25-09-2019 στο Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου συνοδευόμενες από πλήρη δικαιολογητικά.

 

Η μη κατάθεση των δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης.

 

Έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα, Γ. Στράτου 5 (Γραφείο καταστημάτων & λαϊκών αγορών) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφιλοχίας

 

Πληροφορίες: Γραφείο καταστημάτων & λαϊκών αγορών 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                   ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Συμπληρώστε την απαραίτητη  αίτηση εδώ ΑΙΤΗΣΗ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αμφιλοχία
19/09/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Διεύθυνση : Γ. Στράτου 5  
Ταχ/κός Κώδικας : 30500  
Τηλέφωνο : 2642360406  
Φαξ : 2642360408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δυτική Ελλάδα

Απονομή του Αστυνομικού μεταλλίου «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας» στον Υπαρχιφύλακα Νικόλαο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

2019-11-22 08:13
Την Παρασκευή (22-11-2019), στις 11.00 π.μ., στη λέσχη του Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή επίδοσης Αστυνομικού Μεταλλίου, μετ΄ αντίστοιχου διπλώματος «Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας», στον Υπαρχιφύλακα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο του Ανδρέα. Το...

Επίσκεψη Ν. Φαρμάκη σε αντιπλημμυρικά έργα της Μακρυνείας Αγρινίου

2019-11-22 08:10
Επίσκεψη σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που εκτελούνται στην περιοχή της Μακρυνείας του Δήμου Αγρινίου, επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων, Θανάση Μαυρομμάτη, καθώς...

Άλλοι 20.000 νέοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη - Νέος γύρος αιτήσεων για το πρόγραμμα DiscoverEU

2019-11-21 08:51
Την ευκαιρία να ταξιδέψουν και να ανακαλύψουν την Ευρώπη θα έχουν όλοι οι νέοι και νέες ηλικίας 18 ετών και άνω, στο πλαίσιο του προγράμματος DiscoverEU, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε νέο γύρο αιτήσεων για χορήγηση ταξιδιωτικών καρτών. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει χορηγήσει 50.000...

Πάνω από 1.000 παιδιά στην Αιτωλοακαρνανία προγραμμάτισαν ρομποτικό μηχανισμό που ζωγραφίζει, συμμετέχοντας στην ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού

2019-11-21 08:47
Ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση WeGoSTEM  (www.wegostem.gr) που διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα, το Πρότυπο Κέντρο Ρομποτικής και Τεχνολογίας - Makerlab σε συνεργασία με τη Διεθνή Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Dwengo, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής...

Η φωτογραφική έκθεση "Παρόντες" στο Μουσικό Σχολείο Άρτας

2019-11-19 15:12
Το Μουσικό Σχολείο Άρτας έχει την χαρά να φιλοξενεί στον χώρο του, από την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, την φωτογραφική έκθεση «Παρόντες». Η συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάστηκε στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του 9ου Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας « επιλέγω να ζω » που...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>