Δήμος Αμφιλοχίας.Δημόσια Γνωστοποίηση: Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Συνεργατών.

Δήμος Αμφιλοχίας.Δημόσια Γνωστοποίηση: Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Συνεργατών.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας  υπόψη:

1.Τις  διατάξεις του  άρθρου  58  του  ν. 3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.Α/2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -Πρόγραμμα  «Καλλικράτης».

2.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  163  του  ν.  3584/2007  (ΦΕΚ  143/Α/28-6-2007)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και  Κοινοτικών Υπαλλήλων»,  όπως  τροποποιήθηκε με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  213  του  ν. 4555/2018.

3.Το  άρθρο  17  του  Οργανισμού  Εσωτερικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αμφιλοχίας  (ΦΕΚ1898/Β/25-5-2018).

4.Το  γεγονός ότι  ο  Δήμος  Αμφιλοχίας  δικαιούται  τέσσερις  (4)  θέσεις  ειδικών συνεργατών (όσοι  και  οι  Αντιδήμαρχοι)  και  οι  οποίες  δεν  έχουν  καλυφθεί.

  1. Την από 8-10-2019 βεβαίωση  οικονομικής  υπηρεσίας  περί  ύπαρξης  πίστωσης.
  2. Την επιτακτική ανάγκη  πλήρωσης  τεσσάρων  (4)  θέσεων  ειδικών  συνεργατών  του  Δημάρχου  Αμφιλοχίας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

  1. Την πλήρωση δύο    (2)  θέσεων  Ειδικών  Συνεργατών  Δημάρχου, Πανεπιστημιακής  ή  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης ειδικότητας  Μηχανικών, οι  οποίες  θα  καλυφθούν  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  η  διάρκεια  των  οποίων  δεν  μπορεί να  υπερβαίνει  τη  διάρκεια  της  δημοτικής  περιόδου  εντός  της  οποίας  προσλήφθηκαν.

Οι ανωτέρω  Ειδικοί  Συνεργάτες θα  έχουν  τα  παρακάτω  αντικείμενα  απασχόλησης:

α) Ο  ένας εξ  αυτών θα  παρέχει   συμβουλές  για  θέματα  τεχνικής  φύσεως για  την  υλοποίηση  δημοσίων  συμβάσεων,  εκτέλεση και  συντήρηση των  κάθε  είδους τεχνικών  έργων  και  ανάλογες   μελέτες.

β) Ο  δεύτερος  θα  παρέχει συμβουλές  για  θέματα  πολεοδομικού  σχεδιασμού, έκδοσης αδειών,  έκδοσης ΠΕΚ,   και  θέματα  που  αφορούν  κάθε  είδους  μελέτες  του  Δήμου  και  εντάξεις  έργων  σε  προγράμματα.

Απαιτούμενα  τυπικά  προσόντα: Πτυχίο  ή  δίπλωμα    Μηχανικού  σχολής  Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι)    ή  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  της  αλλοδαπής και Άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος    Μηχανικού ,  εφόσον  προβλέπεται

  1. Την πλήρωση μίας  (1)  θέσεως  Ειδικού  Συνεργάτη Δημάρχου Πανεπιστημιακής  ή  Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης  κατά προτίμηση ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  η  διάρκεια  της  οποίας  δεν  μπορεί να  υπερβαίνει  τη  διάρκεια  της  δημοτικής  περιόδου  εντός  της  οποίας  προσλήφθηκε.

Ο  ανωτέρω  Ειδικός  Συνεργάτης θα  έχει  τα  παρακάτω  αντικείμενα  απασχόλησης:

Παροχή  συμβουλών  για  την  αναβάθμιση  της  λειτουργίας  των  δημοτικών  υπηρεσιών με  έμφαση  στην  προώθηση  της  χρήσης  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνίας  (ΤΠΕ)  καθώς  και  για  την  ψηφιοποίηση  εγγράφων.

Απαιτούμενα  τυπικά  προσόντα: Πτυχίο Προγραμματιστών  Η/Υ Πανεπιστημιακής ή  Τεχνολογικής  ή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  της  αλλοδαπής.

  1. Την πλήρωση μίας (1)  θέσεως  Ειδικού  Συνεργάτη Δημάρχου Πανεπιστημιακής  ή  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  , με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  η  διάρκεια  της  οποίας  δεν  μπορεί να  υπερβαίνει  τη  διάρκεια  της  δημοτικής  περιόδου  εντός  της  οποίας  προσλήφθηκε.

Ο  ανωτέρω  Ειδικός  Συνεργάτης  θα  παρέχει  συμβουλές  για  τον  σχεδιασμό  και  τον  συντονισμό  εφαρμογής  των  πολιτικών  συστημάτων  και  διαδικασιών  που  αποσκοπούν  στην  ορθολογική  διοίκηση/διαχείριση  του  ανθρώπινου δυναμικού  του  Δήμου  και  για  την  παροχής  γενικών  υπηρεσιών  διοικητικής  υποστήριξης  προς  τις  δημοτικές  υπηρεσίες.

Απαιτούμενα  τυπικά  προσόντα:  Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή  Τεχνολογικής      Εκπαίδευσης της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  της  αλλοδαπής.

Επιπλέον όλοι οι  υποψήφιοι/ες  πρέπει  να  έχουν  τα  εξής  προσόντα:

Α) Τα  γενικά  προσόντα  διορισμού  που  προβλέπονται  για  τους  υπαλλήλους  του  πρώτου  μέρους  του  ν.  3584/2007  (άρθρα  11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17). ΄

Β)Ειδίκευση  σε  επιστημονικό  ή  επαγγελματικό  τομέα  αρμοδιοτήτων  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  που  αποδεικνύεται  με  αξιόλογη  επιστημονική  ενασχόληση  (δημοσιεύσεις,  συμμετοχή  σε  συνέδρια,  ομάδες  εργασίας  κλπ) ή αξιόλογη  επαγγελματική  απασχόληση  ή  επαρκείς γνώσεις  και  σημαντική  εμπειρία, ανάλογη  με  τα  αντικείμενα  απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση  αυτή μπορεί  να  αποδεικνύεται  και  από  την  ιδιότητα  των  προσλαμβανομένων  ως  επαγγελματιών  ειδικής  εμπειρίας.

Οι  ενδιαφερόμενοι  για  την  πλήρωση  της  παραπάνω  θέσης  καλούνται  όπως  εντός  δέκα  (10)  ημερολογιακών  ημερών  από  την  επομένη  της  δημοσίευσης –γνωστοποίησης  της  παρούσας  στον  τύπο,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  και  στις  ιστοσελίδες  του  προγράμματος  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  και  του  Δήμου  να  υποβάλλουν  αίτηση  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  στα  γραφεία  του  τμήματος  Ανθρώπινου  Δυναμικού  του  Δήμου  Αμφιλοχίας  (Γ.  Στράτου  30500, Αμφιλοχία)  αυτοπροσώπως  ή  με  άλλο  νομίμως  εξουσιοδοτημένο  τρόπο,  επισυνάπτοντας  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά  :

  1. Φωτ/φο  αστυνομικής  ταυτότητας
  2. Τα  απαιτούμενα,  σύμφωνα  με  την  παρούσα,  τυπικά  προσόντα
  3. Βιογραφικό  σημείωμα.
  1. Κάθε άλλο έγγραφο  για  την  απόδειξη  της  εμπειρίας  τους

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

Δυτική Ελλάδα

Άλλοι 20.000 νέοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη - Νέος γύρος αιτήσεων για το πρόγραμμα DiscoverEU

2019-11-21 08:51
Την ευκαιρία να ταξιδέψουν και να ανακαλύψουν την Ευρώπη θα έχουν όλοι οι νέοι και νέες ηλικίας 18 ετών και άνω, στο πλαίσιο του προγράμματος DiscoverEU, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε νέο γύρο αιτήσεων για χορήγηση ταξιδιωτικών καρτών. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει χορηγήσει 50.000...

Πάνω από 1.000 παιδιά στην Αιτωλοακαρνανία προγραμμάτισαν ρομποτικό μηχανισμό που ζωγραφίζει, συμμετέχοντας στην ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού

2019-11-21 08:47
Ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση WeGoSTEM  (www.wegostem.gr) που διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα, το Πρότυπο Κέντρο Ρομποτικής και Τεχνολογίας - Makerlab σε συνεργασία με τη Διεθνή Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Dwengo, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής...

Η φωτογραφική έκθεση "Παρόντες" στο Μουσικό Σχολείο Άρτας

2019-11-19 15:12
Το Μουσικό Σχολείο Άρτας έχει την χαρά να φιλοξενεί στον χώρο του, από την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, την φωτογραφική έκθεση «Παρόντες». Η συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάστηκε στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του 9ου Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας « επιλέγω να ζω » που...

Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Π.Α.Α. 2014 – 2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2019-11-18 14:16
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι υπογράφηκε η Απόφαση Δημοσιοποίησης Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 –...

To “Grow Greek Tourism Online” της Google στη Δυτική Ελλάδα

2019-11-18 14:10
Η δράση «Grow Greek Tourism Online», που αποτελεί πρωτοβουλία της Google και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, επεκτείνεται και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για πρωτοβουλία ενίσχυσης του τοπικού τουρισμού, η οποία υλοποιείται από το 2015 και έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>