Δήμος Αμφιλοχίας. Λήψη απόφασης για μίσθωση παραλιακών χώρων

Δήμος Αμφιλοχίας. Λήψη απόφασης για μίσθωση παραλιακών χώρων

Το ανωτέρω θέµα µε την σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συζητήθηκε εκτός ηµερήσιας διάταξης .
Ο κ. Πρόεδρος έφερε για συζήτηση το ανωτέρω θέµα και το λόγο πήρε ο αρµόδιος εισηγητής κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου ) ο οποίος ανέφερε ότι σύµφωνα µε την από 12/5/2017 εισήγηση του τµήµατος εσόδων του ∆ήµου µας µας γνωστοποιήθηκαν τα εξής :

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454Β’ΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β΄)  Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης -Οικονοµικών παραχωρείται απευθείας µε αντάλλαγµα  στους Ο.Τ.Α. Α΄Βαθµού το δικαίωµα της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας.  Η παραχώρηση ισχύει µέχρι 31/12/2019
Η µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α΄βαθµού σε τρίτους διενεργείται µε δηµοπρασία εκτός από τις περιπτώσεις επιχειρηµατιών που έχουν το δικαίωµα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δηµοπρασίας σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 (την παραχώρηση του έµπροσθεν της άσκησης δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο) στους οποίους η µεταβίβαση γίνεται µε απευθείας ανάθεση. 
Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συµβάσεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους ∆ήµους και να έχουν αναρτηθεί στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δηµοπρασίας µέχρι 23/06/2017.
Οι ∆ήµοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεµείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύµβαση παραχώρησης ή δεν έχει αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δηµοπρασίας από τον ∆ήµο µέχρι 31η Μαΐου 2017, εντός των επόµενων 5 ηµερών στις αρµόδιες κατά χώρο Π∆∆Π ή ΑΓ∆Π. Εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Ιουλίου 2017 οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπ. Οικονοµικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συµβάσεις παραχώρησης) 
 
Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης σχετικά µε την εκµίσθωση των κάτωθι παραλιακών χώρων:

1. Παραλιακός χώρος στην Νέα ∆ηµοτική πλαζ Αµφιλοχίας (∆υτική πλαζ)
2. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
3. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 2 (νότιο τεµάχιο)
4. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
5. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο 1 τεµάχιου) 
6. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο 2 τεµάχιου) 
7. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) 
8. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο τεµάχιο)  
9. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 3 (νότιο τεµάχιο)
10. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
11. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 2 (νότιο τεµάχιο) 
12. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Μενιδίου (θέση ΑΓΡΙΛΟΣ) 

Στην συνέχεια παίρνοντας τον λόγο ο ∆.Σ. κ. Ευάγγελος Τσούκας ο οποίος και ανέφερε ότι συµφωνώ µε το θέµα αλλά να γίνουν όλα σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες . Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα και µετά από διαλογική συζήτηση
,   
     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α     Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  
Ψηφίζει και Εγκρίνει  
Εγκρίνει την εκµίσθωση των κάτωθι παραλιακών χώρων του ∆ήµου Αµφιλοχίας
 
1. Παραλιακός χώρος στην Νέα ∆ηµοτική πλαζ Αµφιλοχίας (∆υτική πλαζ)
2. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) 
3. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 2 (νότιο τεµάχιο)
4. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) 
5. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο 1 τεµάχιου) 
6. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο 2 τεµάχιου) 
7. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
8. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο τεµάχιο) 
9. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 3 (νότιο τεµάχιο)
10. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
11. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 2 (νότιο τεµάχιο) 
12. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Μενιδίου (θέση ΑΓΡΙΛΟΣ) 

Επί του ανωτέρω θέµατος µειοψήφισε ο ∆.Σ. κ. Παναγιώτης Κατσιγιάννης οι λοιποί ∆.Σ. ψήφισαν το θέµα .  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 61/12-5-2017.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως          Ο  Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ο γραµµατέας  
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βασίλειος Γάκης
      

Δυτική Ελλάδα

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ¨ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ¨

2019-08-25 08:37
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.), η 3η Πανελλήνια Αθλητική Εκδήλωση ΑμεΑ ΄Ελπίδα για τη Ζωή¨ η οποία θα λάμβανε χώρα τον Σεπτέμβριο 2019 στην πόλη της Αθήνας, αναβάλλεται λόγω τεχνικών προβλημάτων.ν τις οικογένειες...

Εορτές Αγίου Κοσμά στο Μέγα Δένδρο Αιτωλίας

2019-08-24 09:32
Ευκαρπίας Ιερόθεος: «Με την διδασκαλία του ο Άγιος Κοσμάς εφανέρωσε εις τους ανθρώπους την άπειρο αγάπη του Θεού» Με την ακολουθία του πανηγυρικού αρχιερατικού Εσπερινού ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Ισαποστόλου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στην ομώνυμη Ιερά Μονή, που βρίσκεται στη...

Στις 29 Αυγούστου η Ορκωμοσία του Νέου Περιφερειάρχη και των Περιφερειακών Συμβούλων Δυτικής Ελλάδας

2019-08-23 08:03
Η ορκωμοσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 στις 7 το απόγευμα. Η τελετή θα φιλοξενηθεί στην κεντρική αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου της Πάτρας.

Συνελήφθη 39χρονος στην Αιτωλοακαρνανία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών

2019-08-10 09:06
Συνελήφθη στις 7-8-2019 το απόγευμα, σε χωριό της Αιτωλοακαρνανίας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, ένας 39χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα, οι Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου,...

Λειτουργία Γραφείων Μητροπόλεως

2019-08-09 20:47
Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι τα Γραφεία της, στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, θα παραμείνουν κλειστά από 14ης έως και 30ης Αυγούστου 2019. Το Γραφείο Γάμων θα λειτουργήσει την Πέμπτη 22 Αυγούστου από 11:00’ έως 13:00’. Εκ  του  Γραφείου  Τύπου ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>