Δήμος Αμφιλοχίας. Λήψη απόφασης για μίσθωση παραλιακών χώρων

Δήμος Αμφιλοχίας. Λήψη απόφασης για μίσθωση παραλιακών χώρων

Το ανωτέρω θέµα µε την σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συζητήθηκε εκτός ηµερήσιας διάταξης .
Ο κ. Πρόεδρος έφερε για συζήτηση το ανωτέρω θέµα και το λόγο πήρε ο αρµόδιος εισηγητής κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου ) ο οποίος ανέφερε ότι σύµφωνα µε την από 12/5/2017 εισήγηση του τµήµατος εσόδων του ∆ήµου µας µας γνωστοποιήθηκαν τα εξής :

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454Β’ΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β΄)  Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης -Οικονοµικών παραχωρείται απευθείας µε αντάλλαγµα  στους Ο.Τ.Α. Α΄Βαθµού το δικαίωµα της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας.  Η παραχώρηση ισχύει µέχρι 31/12/2019
Η µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α΄βαθµού σε τρίτους διενεργείται µε δηµοπρασία εκτός από τις περιπτώσεις επιχειρηµατιών που έχουν το δικαίωµα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δηµοπρασίας σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 (την παραχώρηση του έµπροσθεν της άσκησης δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο) στους οποίους η µεταβίβαση γίνεται µε απευθείας ανάθεση. 
Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συµβάσεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους ∆ήµους και να έχουν αναρτηθεί στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δηµοπρασίας µέχρι 23/06/2017.
Οι ∆ήµοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεµείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύµβαση παραχώρησης ή δεν έχει αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δηµοπρασίας από τον ∆ήµο µέχρι 31η Μαΐου 2017, εντός των επόµενων 5 ηµερών στις αρµόδιες κατά χώρο Π∆∆Π ή ΑΓ∆Π. Εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Ιουλίου 2017 οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπ. Οικονοµικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συµβάσεις παραχώρησης) 
 
Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης σχετικά µε την εκµίσθωση των κάτωθι παραλιακών χώρων:

1. Παραλιακός χώρος στην Νέα ∆ηµοτική πλαζ Αµφιλοχίας (∆υτική πλαζ)
2. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
3. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 2 (νότιο τεµάχιο)
4. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
5. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο 1 τεµάχιου) 
6. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο 2 τεµάχιου) 
7. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) 
8. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο τεµάχιο)  
9. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 3 (νότιο τεµάχιο)
10. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
11. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 2 (νότιο τεµάχιο) 
12. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Μενιδίου (θέση ΑΓΡΙΛΟΣ) 

Στην συνέχεια παίρνοντας τον λόγο ο ∆.Σ. κ. Ευάγγελος Τσούκας ο οποίος και ανέφερε ότι συµφωνώ µε το θέµα αλλά να γίνουν όλα σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες . Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα και µετά από διαλογική συζήτηση
,   
     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α     Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  
Ψηφίζει και Εγκρίνει  
Εγκρίνει την εκµίσθωση των κάτωθι παραλιακών χώρων του ∆ήµου Αµφιλοχίας
 
1. Παραλιακός χώρος στην Νέα ∆ηµοτική πλαζ Αµφιλοχίας (∆υτική πλαζ)
2. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) 
3. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 2 (νότιο τεµάχιο)
4. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) 
5. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο 1 τεµάχιου) 
6. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο 2 τεµάχιου) 
7. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
8. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο τεµάχιο) 
9. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 3 (νότιο τεµάχιο)
10. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
11. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 2 (νότιο τεµάχιο) 
12. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Μενιδίου (θέση ΑΓΡΙΛΟΣ) 

Επί του ανωτέρω θέµατος µειοψήφισε ο ∆.Σ. κ. Παναγιώτης Κατσιγιάννης οι λοιποί ∆.Σ. ψήφισαν το θέµα .  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 61/12-5-2017.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως          Ο  Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ο γραµµατέας  
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βασίλειος Γάκης
      

Δυτική Ελλάδα

Μεγάλη παρέμβαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε ποταμούς και χειμάρρους της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

2020-11-27 20:11
Στην εγκατάσταση εργολάβου στο ρέμα “Ριγαίικα” στο Δήμο Μεσολογγίου παραβρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Έργων και Υποδομών, Θανάση Μαυρομμάτη. Η έναρξη των εργασιών σηματοδοτεί τη...

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Χ. Μπονάνου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

2020-11-25 17:27
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών έχει ορισθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η 25η Νοεμβρίου. Η έμφυλη βία ενέχει ποικίλες διαστάσεις όπως η ενδοοικογενειακή, ο βιασμός, η σεξουαλική παρενόχληση, η συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση, η άρνηση πόρων και...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

2020-11-25 13:17
Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, Θὰ ἤθελα πολὺ αὐτὲς τὶς ἡμέρες, τὶς δύσκολες καὶ ταραγμένες ἡμέρες ποὺ  ἀποπνέουν  ἀνησυχία, ἀγωνία,  ταραχή,  ἀβεβαιότητα καὶ θλῖψι ἀκόμα,  νὰ εἶμαι κοντά σας, κοντὰ σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς, ὥστε νὰ συζητήσουμε, νὰ συμπνευματιστοῦμε καὶ νὰ...

Πράσινα σημεία και γωνίες ανακύκλωσης σε δήμους της Δυτικής Ελλάδας

2020-11-24 18:08
Με 2,5 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται η κατασκευή πράσινων σημείων και γωνιών ανακύκλωσης σε τρεις Δήμους της Δυτικής Ελλάδας, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εντάσσονται στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Ειδικότερα, στο Δήμο Ναυπακτίας...

Συνελήφθη δράστης για πορνογραφία ανηλίκου.Ο δράστης απέσπασε από ανήλικη φωτογραφίες του σώματός της και της απέστειλε φωτογραφίες που προσβάλλουν την γενετήσια αξιοπρέπεια.

2020-11-24 11:19
Συνελήφθη, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, ένας ημεδαπός άνδρας για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκου στην Αιτωλοακαρνανία. Σε βάρος του...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>