Δήμος Αμφιλοχίας. Λήψη απόφασης για μίσθωση παραλιακών χώρων

Δήμος Αμφιλοχίας. Λήψη απόφασης για μίσθωση παραλιακών χώρων

Το ανωτέρω θέµα µε την σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συζητήθηκε εκτός ηµερήσιας διάταξης .
Ο κ. Πρόεδρος έφερε για συζήτηση το ανωτέρω θέµα και το λόγο πήρε ο αρµόδιος εισηγητής κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου ) ο οποίος ανέφερε ότι σύµφωνα µε την από 12/5/2017 εισήγηση του τµήµατος εσόδων του ∆ήµου µας µας γνωστοποιήθηκαν τα εξής :

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆∆Π0007378/0454Β’ΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β΄)  Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης -Οικονοµικών παραχωρείται απευθείας µε αντάλλαγµα  στους Ο.Τ.Α. Α΄Βαθµού το δικαίωµα της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας.  Η παραχώρηση ισχύει µέχρι 31/12/2019
Η µεταβίβαση του δικαιώµατος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α΄βαθµού σε τρίτους διενεργείται µε δηµοπρασία εκτός από τις περιπτώσεις επιχειρηµατιών που έχουν το δικαίωµα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δηµοπρασίας σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 (την παραχώρηση του έµπροσθεν της άσκησης δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο) στους οποίους η µεταβίβαση γίνεται µε απευθείας ανάθεση. 
Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συµβάσεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους ∆ήµους και να έχουν αναρτηθεί στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δηµοπρασίας µέχρι 23/06/2017.
Οι ∆ήµοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεµείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύµβαση παραχώρησης ή δεν έχει αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δηµοπρασίας από τον ∆ήµο µέχρι 31η Μαΐου 2017, εντός των επόµενων 5 ηµερών στις αρµόδιες κατά χώρο Π∆∆Π ή ΑΓ∆Π. Εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Ιουλίου 2017 οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπ. Οικονοµικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συµβάσεις παραχώρησης) 
 
Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης σχετικά µε την εκµίσθωση των κάτωθι παραλιακών χώρων:

1. Παραλιακός χώρος στην Νέα ∆ηµοτική πλαζ Αµφιλοχίας (∆υτική πλαζ)
2. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
3. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 2 (νότιο τεµάχιο)
4. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
5. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο 1 τεµάχιου) 
6. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο 2 τεµάχιου) 
7. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) 
8. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο τεµάχιο)  
9. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 3 (νότιο τεµάχιο)
10. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
11. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 2 (νότιο τεµάχιο) 
12. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Μενιδίου (θέση ΑΓΡΙΛΟΣ) 

Στην συνέχεια παίρνοντας τον λόγο ο ∆.Σ. κ. Ευάγγελος Τσούκας ο οποίος και ανέφερε ότι συµφωνώ µε το θέµα αλλά να γίνουν όλα σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες . Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα και µετά από διαλογική συζήτηση
,   
     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α     Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  
Ψηφίζει και Εγκρίνει  
Εγκρίνει την εκµίσθωση των κάτωθι παραλιακών χώρων του ∆ήµου Αµφιλοχίας
 
1. Παραλιακός χώρος στην Νέα ∆ηµοτική πλαζ Αµφιλοχίας (∆υτική πλαζ)
2. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) 
3. Παραλιακός χώρος στην Μπούκα Αµφιλοχίας Νο 2 (νότιο τεµάχιο)
4. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεµάχιο) 
5. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο 1 τεµάχιου) 
6. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο 2 τεµάχιου) 
7. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
8. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο τεµάχιο) 
9. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 3 (νότιο τεµάχιο)
10. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 1 (βόρειο τεµάχιο)
11. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου  Νο 2 (νότιο τεµάχιο) 
12. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Μενιδίου (θέση ΑΓΡΙΛΟΣ) 

Επί του ανωτέρω θέµατος µειοψήφισε ο ∆.Σ. κ. Παναγιώτης Κατσιγιάννης οι λοιποί ∆.Σ. ψήφισαν το θέµα .  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 61/12-5-2017.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως          Ο  Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ο γραµµατέας  
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βασίλειος Γάκης
      

Δυτική Ελλάδα

Με 4,4 εκατ ευρώ χρηματοδοτούνται οι εργασίες επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Παλαίρου

2020-01-28 19:10
Τη χρηματοδότηση εργασιών επέκτασης του ΧΥΤ της 3ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης,καθώς υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» μέσω...

«Ανοικτό» και για τους Συνεταιρισμούς το πρόγραμμα «Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα»

2020-01-28 19:05
Τη δυνατότητα και στους Συνεταιρισμούς να υποβάλλουν προτάσεις χρηματοδότησης στη δράση «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα», δίνει η τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης. Η δράση, που εντάσσεται στο...

Δημιουργία Οδηγού του Πολίτη και πρόβλεψη ανασχεδιασμού της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Π.Δ.Ε.

2020-01-27 18:27
Προτεραιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης Π.  Σακελλαρόπουλου η αναβάθμιση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με τελικό στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών της Π.Δ.Ε. Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος...

Αστακός Αιτωλοακαρνανίας:Μπλόκο της Δίωξης Ναρκωτικών σε έναν τόνο κοκαΐνη

2020-01-25 14:05
Στον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσότητας κοκαϊνης άνω του ενός τόνου προχώρησε η Δίωξη Ναρκωτικών της Αθήνας σε συνεργασία με τα ΕΚΑΜ. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Για την υπόθεση, η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε οκτώ συλλήψεις, με πέντε από αυτές να έχουν γίνει...

Δυναμική και με σύγχρονα μέσα η τουριστική προβολή της Δυτικής Ελλάδας

2020-01-23 20:09
Ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποτελεί το ετήσιο Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής για το 2020 που ψηφίστηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με σύγχρονα μέσα επικοινωνιακής...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>