Δήμος Αμφιλοχίας,Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Δήμος Αμφιλοχίας,Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις  διατάξεις  του άρθρου  74  του  ν.  3852/2010, όπως  αντικαταστάθηκε από  το  άρθρο  76  του  ν.  4555/18  και  αντικαταστάθηκε  εκ  νέου  από  την  παρ. 1  του  άρθρου  2  του  ν. 4623/19.

  1. Την αριθμ. Εγκ. 90/59849/21-8-2019 ΥΠΕΣ «Διαδικασία  Συγκρότησης  και  εκλογής  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής»  (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08).
  2. Την αριθμ . πρωτ. 10124/6-9-2019 απόφαση  Δημάρχου περί  ορισμού  Αντιδημάρχων    (ΑΔΑ: ΨΒ6ΟΩΨΞ-ΙΞΙ).
  3. Την από 8-9-2019  απόφαση Ειδικής  Συνεδρίασης του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που  αφορά  την  εκλογή  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  (ΑΔΑ: ΨΥΣ5ΩΨΞ-Ο6Δ).
  4. Την από 8-9-2019  απόφαση  της  Ειδικής  Συνεδρίασης  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που  αφορά  την  εκλογή  μελών της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  (ΑΔΑ: ΩΦΡΩΩΨΞ-Ο30).
  5. Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων  ως  μέλη της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  δύο  Αντιδημάρχων  ως  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Τον  ορισμό  των  κάτωθι  Αντιδημάρχων,  ως  τακτικών μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής:

  1. Κατσαντά Λεωνίδα του  Ανδρέα,   Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου  και Προμηθειών.
  2. Ρεγκούτα Ανδρέα  του  Θωμά,  Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης, Προγραμματισμού και  Νέων  Τεχνολογιών.

 

Β. Τον  ορισμό  των  κάτωθι Αντιδημάρχων,  ως τακτικών  μελών  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής:

  1. Κατσαντά Λεωνίδα του  Ανδρέα,   Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου  και Προμηθειών.
  2. Ανδρίκουλα Σοφία του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο  Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αλληλεγγύης  και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Η  παρούσα  απόφαση  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αμφιλοχίας  και  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια».

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

Δυτική Ελλάδα

Διαγωνισμός Φωτογραφίας / Carnival Photowalk 2020

2020-02-12 17:07
Η Φωτογραφική Ομάδα Άρτας Φ.Ο.Α. διοργανώνει, στα πλαίσια του καρναβαλιού Γυναικών Άρτας, Φωτογραφικό Διαγωνισμό με θέμα το Καρναβάλι. Η συμμετοχή στην εκδήλωση του Φωτογραφικού Διαγωνισμού «Carnival  Photowalk  2020» με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή άλλη φωτογραφική συσκευή, είναι...

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

2020-02-10 18:55
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πολιτιστικούς και άλλους Συλλόγους, να υποβάλουν προτάσεις για τη διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων, στα πλαίσια του εορτασμού των διακοσίων χρόνων από την...

Πρώτος κύκλος δειγματοληψιών και μετρήσεων σε ΧΥΤΑ/Υ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2020-02-10 18:50
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος δειγματοληψιών και μετρήσεων σε ΧΥΤΑ/Υ και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια Δράσεων Παρακολούθησης για την προστασία των υδάτινων πόρων. Οι συγκεκριμένες δράσεις, που εντάσσονται στην προστασία του περιβάλλοντος και...

Απόστολος Κατσιφάρας- Σε πλήρη οργανωτική και πολιτική διάταξη η περιφερειακή παράταξη “Δυτική Ελλάδα - Δικαίωμα στην Πρόοδο”

2020-02-08 19:14
Σε μια καθολικά μαζική ολομέλεια την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο “Βυζαντινό”, τα μέλη συνδυασμού “Δυτική Ελλάδα -  Δικαίωμα στην Πρόοδο” και από τους τρείς Νομούς, προχώρησαν στην οργανωτική συγκρότηση της παράταξης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο επικεφαλής της παράταξης...

Ν. Φαρμάκης: «Για την προστασία της περιοχής και των συμπολιτών μας, δεν υπάρχουν εποχές, μέρες και ώρες»

2020-02-07 19:17
«Για την προστασία της περιοχής και των συμπολιτών μας, για όλους εμάς δεν υπάρχουν εποχές, μέρες και ώρες. Χειμώνα - καλοκαίρι, 24 ώρες το 24ωρο, οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση. Και το κυριότερο, οφείλουμε να έχουμε διαρκή συντονισμό και συνεργασία». Αυτά, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ο...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>