ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 08/09/2019 ΜΕΧΡΙ 06/11/2021.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 08/09/2019 ΜΕΧΡΙ 06/11/2021.

Στην Αµφιλοχία σήµερα την 8ην
 Σεπτεµβρίου 2019 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11.00
π.µ. και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµφιλοχίας σε
ΕΙ∆ΙΚΗ συνεδρίαση ύστερα από την υπ’ αριθµ. : 9830/2-9-2019 έγγραφη
πρόσκληση του µε τις περισσότερες ψήφους εκλεγέντα ∆ηµοτικού Συµβούλου κ.
Νικολάου Νίκα που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ Α΄87).
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών
ευρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25), ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ∆ιγώνης Κωνσταντίνος
2. ∆ράκου Ελένη
3. Κατσαντάς Λεωνίδας
4. Κουσιορής Χριστόφορος
5. Μπεχλιούλης Νικόλαος
6. Νίκας Νικόλαος
7. Ντρούτση Ζωή
8. Ροϊδης Γεώργιος
9. Αγγέλης Θεόδωρος
10. Αλπός Γεώργιος
11. Αραπογιάννης Ανδρέας
12. Κακαρούνας Αθανάσιος
13. Κοπίδης Κωνσταντίνος
14. Λαµπράκη- Σταµούλη Φρειδερίκη
15. Μπακαµήτσος ∆ηµήτριος
16. Παπούλιας Γρηγόριος
17. Χούτας Νικόλαος
 
18. Βασίλας Μάρκος
19. Μαλτέζος Χρήστος
20. Ρεγκούτας Ανδρέας
21. Τσόγκας Γεώργιος
22. Τσούκας Ευάγγελος
23. Κατσούλης Μάρκος
24. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος
25. Χαρδαλιά Λαµπρινή
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανδρίκουλα Σοφία
2. Μάλλιος Ηλίας
 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. ∆ήµαρχος , ο κ. Γενικός Γραµµατέας και η
κ. ∆ιαµάντω Ψωφάκη υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών της
συνεδρίασης .
Μετά την εκλογή του Προεδρείου τον ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο νεοκλεγείς Πρόεδρος
κ. Γεώργιος Σωκ.Ροϊδης αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραµµατέα στη ∆ηµοτική
υπάλληλο κ. ∆ιαµάντω Ψωφάκη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
αναφερόµενος στο 2° θέµα της ηµερήσιας διάταξης κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί
στην ειδική αυτή συνεδρίαση , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 τον Ν.
3852/2010,όπως ίσχυε , στην εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας ∆ηµοτικής περιόδου ,
ήτοι για το χρονικό διάστηµα από 08-09-2019 έως 06-11- 2021 .
Η Οικονοµική Επιτροπή στον ∆ήµο Αµφιλοχίας όπως ανέφερε είναι 7/µελής και
συγκροτείται:
Α} από τον ∆ήµαρχο ή τον Αντιδήµαρχο που έχει ορίσει ο ∆ήµαρχος, ως Πρόεδρος .
Β} από δύο ακόµη Αντιδηµάρχούς , οι οποίοι ορίζονται ως µέλη, από το ∆ήµαρχο .
Γ} από ∆ηµοτικούς Συµβούλους , οι οποίοι εκλέγονται, ως µέλη από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο .
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι ο συνολικός αριθµός των εκλεγόµενων µελών της
Επιτροπής καθορίζεται από τον νόµο ανάλογα τον αριθµό των µελών τον ∆ηµοτικού
Συµβουλίου , που στην περίπτωση τον 27/µελούς ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον ∆ήµου
Αµφιλοχίας είναι τέσσερα (4) µέλη και πρόσθεσε ότι ειδικότερα θα εκλεγούν τέσσερα
(4) τακτικά µέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι , ανά παράταξη Θα αποτελούν κατά σειρά
σταυρών προτίµησης τα αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής .
Από τα τέσσερα (4) εκλεγόµενα µέλη της επταµελούς Οικονοµικής Επιτροπής , ένα
µέλος προέρχεται υποχρεωτικά από την παράταξη του ∆ηµάρχου .
Ακολούθως ανέφερε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των παργ. 1,3,4 και 6 το άρθρο 74
του Ν.3852/2010 όπως ισχύει στην Οικονοµική Επιτροπή η κάθε παράταξη
δικαιούται εκλεγόµενα µέλη ως εξής :
Η παράταξη « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ » δικαιούται ένα(1) εκλεγόµενο
µέλος, η παράταξη « ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» δικαιούται ένα (1) εκλεγόµενο
µέλος , η παράταξη « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ » δικαιούται ένα
(1) εκλεγόµενο µέλος , η παράταξη « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΩΝ»
δικαιούται ένα εκλεγόµενο µέλος , η παράταξη « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ » δεν
δικαιούται εκλεγόµενα µέλη .
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε τις
προαναφερόµενες δηµοτικές παρατάξεις που βάσει της ανωτέρω διαδικασίας
εκλέγουν µέλος ή µέλη στην Οικονοµική Επιτροπή να καταρτίσουν ψηφοδέλτια µε
τους υποψηφίους τούς για την πλήρωση των Θέσεων που δικαιούνται στην
Οικονοµική Επιτροπή .
Στην συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τούς
∆ηµοτικούς Συµβούλους να επιλέξουν µυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που
επιθυµεί ο καθένας .
Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους της παράταξης που εξελέγη ο ∆ήµαρχος
« ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ » έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόµενα µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής τρεις (3) Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. Νικόλαος
Μπεχλιούλης , Χριστόφορος Κουσιορής και Ελένη ∆ράκου . Από τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους της δεύτερης παράταξης « ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» έθεσαν
υποψηφιότητα για εκλεγόµενα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής δύο (2) Σύµβουλοι
και ονοµαστικά οι κ.κ. Γεώργιος Αλπός και Κωνσταντίνος Κοπίδης .
Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους της τρίτης παράταξης « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ » έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόµενα µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής δύο (2) Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. Μάρκος Βασίλας
και Γεώργιος Τσόγκας .
Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους της τρίτης παράταξης « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΒΑΛΤΙΝΩΝ » έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόµενα µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής δύο (2) Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ριζογιάννης και
Μάρκος Κατσούλης .

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4) τακτικών µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής και των αναπληρωµατικών αυτών .
Κάθε Σύµβουλος ψήφισε υποψηφίους , σε ανώτατο αριθµό ίσο µε τον συνολικό
αριθµό εκλεγόµενων µελών της οικονοµικής Επιτροπής .Ψηφοδέλτια στα οποία
σηµειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίµησης από τους προβλεπόµενους ως άνω
δεν λήφθηκαν υπόψη .

Οι κάθε παράταξη έλαβε τα παρακάτω ψηφοδέλτια :
Παράταξη « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ » : 9
Παράταξη « ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ »: 9
Παράταξη « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ » : 4
Παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ » : 3

Οι ψήφοι που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από κάθε παράταξη έχουν ως εξής :
Από την Παράταξη « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ » :
Ο υποψήφιος Νικόλαος Μπεχλιούλης έλαβε οκτώ (8) ψήφους,
Ο υποψήφιος Χριστόφορος Κουσιορής έλαβε επτά (7) ψήφους,
Η υποψήφια Ελένη ∆ράκου έλαβε έξι ( 6) ψήφους .
Συνεπώς την µία (1) έδρα της Οικονοµικής Επιτροπής, ως τακτικό µέλος
καταλαµβάνει κατά σειρά βάσει τον αριθµού σταυρών προτίµησης, που έλαβε ο κ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ .

Αναπληρωµατικά µέλη αποτελούν κατά σειρά προτίµησης οι εξής :
1. Χριστόφορος Κουσιορής (1° αναπληρωµατικό µέλος ).
2. Ελένη ∆ράκου (2° αναπληρωµατικό µέλος) .

Από την Παράταξη « ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ »:
Ο υποψήφιος Γεώργιος Αλπός έλαβε εννέα (9) ψήφους,
Ο υποψήφιος Κωνσταντίνος Κοπίδης έλαβε επτά (7) ψήφους,
Συνεπώς την µία (1) έδρα της Οικονοµικής Επιτροπής ως τακτικό µέλος
καταλαµβάνει κατά σειρά βάσει του αριθµού σταυρών προτίµησης που έλαβε ο κ.
Γεώργιος Αλπός .
Αναπληρωµατικά µέλη αποτελούν κατά σειρά προτίµησης ο : Κωνσταντίνος
Κοπίδης .

Από την Παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ »:
Ο υποψήφιος Μάρκος Βασίλας έλαβε τέσσερις (4) ψήφους,
Ο υποψήφιος Γεώργιος Τσόγκας έλαβε τρεις (3) ψήφους,
Συνεπώς την µία (1) έδρα της Οικονοµικής Επιτροπής ως τακτικό µέλος
καταλαµβάνει κατά σειρά βάσει τον αριθµού σταυρών προτίµησης που έλαβε ο κ.
Μάρκος Βασίλας .

Αναπληρωµατικά µέλη αποτελούν κατά σειρά προτίµησης ο : Γεώργιος Τσόγκας .
Από την Παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ »:
Ο υποψήφιος Κωνσταντίνος Ριζογιάννης έλαβε τρεις (3) ψήφους,
Ο υποψήφιος Μάρκος Κατσούλης έλαβε µία (1) ψήφο,
Συνεπώς την µία (1) έδρα της Οικονοµικής Επιτροπής ως τακτικό µέλος
καταλαµβάνει κατά σειρά βάσει τον αριθµού σταυρών προτίµησης που έλαβε ο κ.
Κωνσταντίνος Ριζογιάννης.
Αναπληρωµατικά µέλη αποτελούν κατά σειρά προτίµησης ο : Μάρκος Κατσούλης .
Συνεπώς τις τέσσερις (4) έδρες της Οικονοµικής Επιτροπής ως τακτικά µέλη
καταλαµβάνουν , κατά σειρά βάσει τον αριθµού σταυρών προτίµησης που έλαβαν και
ως ακολούθως :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
Από την παράταξη που εξελέγη ο ∆ήµαρχος « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ».
1. Νικόλαος Μπεχλιούλης
Από την δεύτερη παράταξη « ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ».
1. Γεώργιος Αλπός.
Από την τρίτη παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ».
1. Μάρκος Βασίλας.
Από την τέταρτη παράταξη « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ »:
1. Κωνσταντίνος Ριζογιάννης .
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
Από την παράταξη που εξελέγη ο ∆ήµαρχος « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ».
1. Χριστόφορος Κονσιορής
2. Ελένη ∆ράκου .
Από την δεύτερη παράταξη « ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ».
1. Κωνσταντίνος Κοπίδης .
Από την τρίτη παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ».
1. Γεώργιος Τσόγκας.
Από την τέταρτη παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΛΤΙΝΩΝ ».
1. Μάρκος Κατσούλης .
Συνοψίζοντας τα εκλεγµένα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τη θητεία από
 08-09-2419 έως 06-11-2021 είναι τα εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1. Νικόλαος Μπεχλιούλης
2. Γεώργιος Αλπός
3. Μάρκος Βασίλας
4. Κωνσταντίνος Ριζογιάνυης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χριστόφορος Κονσιορής
2. Ελένη ∆ράκού
3. Κωνσταντίνος Κοπίδης
4. Γεώργιος Τσόγκας
5. Μάρκος Κατσούλης
Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι :

Ε Κ Λ Ε Γ Ο Ν Τ Α Ι
Ως τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής , για τη θητεία
από 08-09-2019 έως 06-11-2021 , οι κάτωθι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ι. Νικόλαος Μπεχλιούλης
2. Γεώργιος Αλπός
3. Μάρκος Βασίλας
4. Κωνσταντίνος Ριζογιάννης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ι. Χριστόφορος Κουσιορής
2. Ελένη ∆ράκου
3. Κωνσταντίνος Κοπίδης
4. Γεώργιος Τσόγκας
5. Μάρκος Κατσούλης
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 105/2019.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Δυτική Ελλάδα

Εγκρίσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού άνω των 22 εκ. ευρώ για το ΤΕΒΑ

2020-08-10 09:58
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατά τη σημερινή της (7 Αυγούστου 2020) συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και διοίκησης, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, ενέκρινε ομόφωνα τους όρους διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των...

Τέλεση Θείας Λειτουργίας στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσης Κλεισούρας Μεσολογγίου

2020-08-06 14:07
Σας γνωστοποιούμε ότι την προσεχή Κυριακή 9 Αυγούστου θα  πραγματοποιηθεί στην Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσης, Όρθρος και Θεία Λειτουργία από 07:00 έως 10:00. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι η Ιερά Μονή θα παραμένει ανοιχτή κάθε ημέρα, από την Ανατολή έως την Δύση του Ηλίου και οι ενδιαφερόμενοι...

Ξεκίνησε το ταξίδι της ανά την Ελλάδα η Φλόγα της Αγάπης

2020-08-04 15:58
Με πρώτο σταθμό την πόλη του Ξυλοκάστρου ξεκίνησε το ταξίδι της ανά την Ελλάδα η Φλόγα της Αγάπης, στο πλαίσιο της 18ης Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Η αφή της Φλόγας της 18ης Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών έγινε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στους Στύλους του Ολυμπίου Διός...

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Δυτική Ελλάδα το Σάββατο 31 Ιουλίου

2020-07-31 18:23
Σε κατηγορία κινδύνου 4 ( πολύ υψηλή) θα βρίσκονται η Π.Ε. Ηλείας και τμήματα των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας για το Σάββατο 31 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,όπως αποτυπώνεται στον επισυναπτόμενο ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου...

Απαγορεύσεις κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε περιοχές της ΠΔΕ για το Σάββατο 1η Αυγούστου 2020 λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

2020-07-31 18:15
Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπενθυμίζεται ότι για το Σάββατο 1η Αυγούστου 2020, λογω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Η...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>